آموزش زبان فرانسه

اعداد به زبان فرانسه

0 zéro [zay-ro]
1 un [uh]
2 deux [duhr]
3 trois [twa]
4 quatre [katr]
5 cinq [sank]
6 six [sees]
7 sept [set]
8 huit [weet]
9 neuf [nurf]
10 dix [dees]
11 onze [onz]
12 douze [dooz]
13 treize [trez]
14 quatorze [katorz]
15 quinze [kanz]
16 seize [sez]
17 dix-sept [dee-set]
18 dix-huit [dees-weet]
19 dix-neuf [dees-nurf]
20 vingt [van]
21 vingt et un [vant-ay-uh]
22 vingt-deux [van-duhr]
23 vingt-trois [van-twa]
24 vingt-quatre [van-katr]
25 vingt-cinq [van-sank]
26 vingt-six [van-sees]
27 vingt-sept [van-set]
28 vingt-huit [van-weet]
29 vingt-neuf [van-nurf]
30 trente [tront]
31 Trente et un [tront ay-uh]
32 Trente-deux [tront-durh)
33 Trente-trois [tront-twa)
34 Trente-quatre [tront-katr)
35 Trente-cinq [tront-sank)
36 Trente-six [tront-sees)
37 Trente-sept [tront-set)
38 Trente-huit [tront-weet)
39 Trente-neuf [tront-nurf)
40 quarante [karont]
41 quarante et un [karont-ay-uh]
42 quarante-deux [karont-deux]
43 quarante-trois [karont-twa]
44 quarante-quatre [karont-katr]
45 quarante-cinq [karont-sank]
46 quarante-six [karont-sees]
47 quarante-sept [karont-set]
48 quarante-huit [karont-weet]
49 quarante-neuf [karont-nurf]
50 cinquante [sank-ont]
51 cinquante et un [sank-ont-ay-uh]
52 cinquante-deux [sank-ont-deux]
53 cinquante-trois [sank-ont-twa]
54 cinquante-quatre [sank-ont-katr]
55 cinquante-cinq [sank-ont-sank]
56 cinquante-six [sank-ont-sees]
57 cinquante-sept [sank-ont-set]
58 cinquante-huit [sank-ont-weet]
59 cinquante-neuf [sank-ont-nurf]
60 soixante [swa-sont]
61 soixante et un [swa-sont-ay-un]
62 soixante-deux [swa-sont-dur]
63 soixante-trois [swa-sont-twa]
64 soixante-quatre [swa-sont-katr]
65 soixante-cinq [swa-sont-sank]
66 soixante-six [swa-sont-sees]
67 soixante-sept [swa-sont-set]
68 soixante-huit [swa-sont-weet]
69 soixante-neuf [swa-sont-nurf]
70 soixante-dix [swa-sont-dees]
71 soixante-et-onze [swa-sont-ay-onz]
72 soixante-douze [swa-sont-dooz]
73 soixante-treize [swa-sont-trez]
74 soixante-quatorze [swa-sont-katorz]
75 soixante-quinze [swa-sont-kanz]
76 soixante-seize [swa-sont-sez]
77 soixante-dix-sept [swa-sont-dee-set]
78 soixante-dix-huit [swa-sont-dees-weet]
79 soixante-dix-neuf [swa-sont-dees-nurf]
80 quatre-vingts [kat-ra-van]
81 quatre-vingt-un [kat-ra-vant-uh]
82 quatre-vingt-deux [kat-ra-van-dur]
83 quatre-vingt-trois [kat-ra-van-twa]
84 quatre-vingt-quatre [kat-ra-van-katr]
85 quatre-vingt-cinq [kat-ra-van-sank]
86 quatre-vingt-six [kat-ra-van-sees]
87 quatre-vingt-sept [kat-ra-van-set]
88 quatre-vingt-huit [kat-ra-van-weet]
89 quatre-vingt-neuf [kat-ra-van-nurf]
90 quatre-vingt-dix [kat-ra-van-dees]
91 quatre-vingt-onze [kat-ra-van-onz]
92 quatre-vingt-douze [kat-ra-van-dooz]
93 quatre-vingt-treize [kat-ra-van- trez]
94 quatre-vingt-quatorze [kat-ra-van-katorz]
95 quatre-vingt-quinze [kat-ra-van- kanz]
96 quatre-vingt-seize [kat-ra-van- sez]
97 quatre-vingt-dix-sept [kat-ra-van- dee-set]
98 quatre-vingt-dix-huit [kat-ra-van- dees-weet]
99 quatre-vingt-dix-neuf [kat-ra-van- dees-nurf]
100 cent [son]

اعداد فرانسوی می توانند کمی روی حیله و تزویر باشند. درست زمانی که فکر می کنید این الگو را فهمیدید ، ناگهان قوانین تغییر می کند و شما فکر می کنید ، “صبر کنید ، چه؟”

بنابراین بیایید آرام شروع کنیم. حتی اگر تاکنون فقط به صورت نیمه قلب فرانسه درس خوانده باشید ، احتمالاً در تعدادی از اعداد صفر تا ده تصادف کرده اید ، بنابراین این فلا ها نباید خیلی شوک آور باشند.

(اطمینان حاصل کنید که به صوت گوش می دهید. اغلب تلفظ کمی متفاوت از انتظار شماست!)

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا